WiFi พกพาสำหรับกรุงโซลใช้งานเครือข่ายของ SK Telecom ลูกค้าซึ่งเป็นนักธุรกิจที่อาจกังวลกับปัญหาเครือข่ายที่ไม่ครอบคลุม เราขอเสนอให้คุณเช่าอุปกรณ์ WiFi พกพาสำหรับประเทศเกาหลี (LTE) WiFi พกพาสำหรับกรุงโซลทำงานผ่านเครือข่าย Wibro ซึ่งค่อนข้างเก่าและมีประสิทธิภาพต่ำกว่า อุปกรณ์รุ่นนี้แม้สามารถใช้งานในบางพื้นที่นอกกรุงโซลได้ อย่างไรก็ตามเราไม่แนะนำให้ลูกค้าเลือกใช้อุปกรณ์นี้เมื่อต้องเดินทางออกไปนอกกรุงโซล เนื่องจากประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อเครือข่ายจะต่ำมาก เช่น ในเมืองเมียงตง เมืองตงแดมุน และเมืองกังนัมความครอบคลุมของสัญญาณจะต่ำมาก ดังนั้นเราจึงแนะนำให้ลูกค้าที่ประสงค์ไปพักอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเลือกใช้งานอุปกรณ์ WiFi พกพาสำหรับประเทศเกาหลี (LTE) แทน โปรดคลิกที่ลิงก์ข้างล่างเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของสัญญาณ เวปเพจต่อไปนี้เป็นภาษาเกาหลี แต่คุณจะสามารถทำความเข้าใจได้อย่างแน่นอนเมื่อคลิกแปลภาษาด้วย Google translator

http://www.tworld.co.kr/normal.do?serviceId=SDUMMY0001&viewId=V_CENT0483

WiFi พกพาสำหรับประเทศเกาหลีใช้เครือข่ายของ LG U+ ซึ่งเป็นบริษัทแรกในโลกที่พัฒนาระบบเครือข่าย LTE ที่สามารถครอบคลุมทั่วทั้งประเทศได้ตั้งแต่ปี 2012 ระบบเครือข่ายดังกล่าวนี้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเกาหลี ซึ่งรวมไปถึงเกาะเจจู และภูเขาหิมะโซเรกซัน

Pocket WiFi Korea Coverage Map