นโยบายในการคืนเงิน

  • ถ้าหากคุณจำเป็นต้องยกเลิกการจอง ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม คุณสามารถทำได้ก่อนหน้าวันที่เริ่มต้นการเช่า โดยจะไม่ถูกปรับ ในกรณีที่พ้นจากวันที่เริ่มต้นเช่าอุปกรณ์ไปแล้ว เราจะปรับ US$20 สำหรับค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการเช่า นอกจากนั้นจำนวนเงินที่คุณจะได้รับคืนจะหักทอนค่าเช่าสำหรับช่วงเวลาที่อุปกรณ์อยู่กับคุณออกไป คุณจะต้องมอบคืนอุปกรณ์แก่เราในวันที่คุณยกเลิกการเช่า – เงินค่าเช่าสำหรับช่วงวันที่อุปกรณ์อยู่กับคุณจะไม่ถูกคืนให้
  • เงินมัดจำจะมอบคืนให้แก่คุณผ่านทาง PayPal ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่คุณได้มอบคืน Pocket WiFi เรียบร้อยแล้ว
    PayPal ทำการคืนค่ามัดจำของคุณตามช่องทางเดิมที่คุณใช้ชำระเงิน ถ้าคุณใช้บัตรเครดิต PayPal จะจ่ายกลับไปยังบัตรเครดิตของคุณ ถ้าคุณใช้แหล่งเงินอื่นนอกเหนือจากบัตรเครดิต เงินจะถูกคืนไปยังยอดเงินคงเหลือใน PayPal ของคุณ ถ้าคุณใช้ทั้งบัตรเครดิต และ แหล่งเงินอื่นร่วมกัน เงินส่วนที่มาจากบัตรเครดิตจะถูกจ่ายกลับไปยังบัตรเครดิต และส่วนที่เหลือจะจ่ายกลับไปยังยอดคงเหลือใน PayPal ของคุณ โปรดทราบว่า เงินค่ามัดจำที่จ่ายกลับไปยังบัตรเครดิตอาจจะใช้เวลาสูงสุดถึง 30 วันจึงจะปรากฎในยอดบัญชีของคุณ