ข้อกำหนด & เงื่อนไข

 

ข้อกำหนด & เงื่อนไข ต่อไปนี้อธิบายเงื่อนไขในการให้บริการของเราผ่านทางเวปไซต์ pocketwifikorea.com ข้อกำหนด & เงื่อนไข ต่อไปนี้เป็นสัญญาระหว่าง คุณ (“ลูกค้า”) และ Pocket WiFi Korea (“เรา” or “บริษัท”) ซึ่งครอบคลุมในเรื่องของการเช่ายืมทั้งหมดที่ระบุในเวปไซต์นี้

ก่อนที่คุณจะคลิกที่ปุ่ม “จ่ายด้วย Paypal” โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ให้เข้าใจเสียก่อน เมื่อคุณคลิกทำเครื่องหมายในกล่องหน้าข้อความ “ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข” จะถือว่าคุณได้ยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้แล้ว

1. ลักษณะของบริการ
บริษัทดำเนินการบริการให้เช่ายืมโมเด็มไร้สาย (ที่มีชื่อว่า “Pocket WiFi”) พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆ (ซึ่งเรียกโดยรวมว่า “อุปกรณ์”) ให้แก่ผู้ที่ต้องการเดินทางมายังประเทศเกาหลีใต้จากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้ใช้เวปไซต์นี้ในการเสนอขายอุปกรณ์

2. การใช้อุปกรณ์
เมื่อคุณดำเนินการขอเช่ายืม Pocket WiFi เราจะถามขอข้อมูลเวลาที่คุณจะมาถึงและออกจากประเทศเกาหลี คุณจะต้องเลือกว่าจะรับอุปกรณ์ที่ให้เช่าที่สนามบินอินชอนหรือที่โรงแรมที่พักของคุณในประเทศเกาหลี มันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนการรับ และยืนยันว่าพวกมันอยู่ในสภาพที่ดีต่อการใช้งาน มันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องจัดการมารับอุปกรณ์ของเราในวันเวลาที่คุณมาถึงประเทศเกาหลีให้ได้ ตามที่คุณได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มการจองออนไลน์

3. การส่งมอบคืน
อุปกรณ์ทั้งหมดควรถูกนำมาคืนด้วยตนเองที่จุดบริการรับและส่งคืนอุปกรณ์ของบริษัทที่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี อุปกรณ์ที่ให้ยืมไปจะต้องนำกลับมาคืนในสภาพที่ดีต่อการใช้งานดังเดิม คุณจะต้องรับผิดชอบถ้าหากอุปกรณ์สูญหายหรือเสียหาย

4. ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
(a) ค่าธรรมเนียมในการเช่ายืม
ค่าธรรมเนียมในการเช่ายืมอุปกรณ์เริ่มนับตั้งแต่วันที่คุณมารับอุปกรณ์และสิ้นสุดในวันที่คุณส่งมอบคืนอุปกรณ์ ตารางค่าธรรมเนียมในการเช่ายืมอุปกรณ์ฉบับล่าสุดของเราถูกโพสอยู่บนเวปไซต์ของเรา ตารางนี้อาจมีการแก้ไขเป็นระยะโดยจะมีการแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้า ในการสั่งจองอุปกรณ์ คุณจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการเช่ายืมล่วงหน้า พร้อมกับค่ามัดจำอีก US$50 เงินมัดจำนี้จะมอบคืนให้แก่คุณผ่านทาง PayPal ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่คุณได้ส่งมอบคืนอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว
(b) ค่าปรับสำหรับกรณีอุปกรณ์เสียหายหรือสูญหาย
เราจะออกใบแจ้งหนี้ค่าปรับสำหรับอุปกรณ์ที่เสียหายหรือสูญหาย แล้วจะหักลบจำนวนเงินดังกล่าวออกจากเงินมัดจำ ในกรณีที่อุปกรณ์สูญหาย ลูกค้าจะถูกปรับ US$50 ต่อโมเด็ม Pocket WiFi หนึ่งเครื่อง บริษัทจะไม่ยอมรับการชดใช้ในรูปของการนำอุปกรณ์เครื่องใหม่มาทดแทนเครื่องเดิมที่สูญหายไป แทนที่จะชำระค่าปรับดังกล่าว
(c) ค่าปรับการส่งคืนล่าช้า ลูกค้าที่ไม่สามารถส่งมอบอุปกรณ์คืนแก่เราได้ตามกำหนดจะถูกปรับค่าส่งคืนล่าช้า การส่งคืนอุปกรณ์ต้องแล้วเสร็จตามวันหรือก่อนวันที่กำหนดให้คืน ถ้าหากเราไม่ได้รับอุปกรณ์ หรือ ส่วนใดๆ ของอุปกรณ์คืนหลังจากที่ระยะเวลาการเช่ายืมสิ้นสุดลง คุณจะถูกปรับ US$5 ต่อวันจนกระทั่งวันที่คุณนำอุปกรณ์มามอบคืน ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่ถูกส่งคืนภายใน 10 วันทำการหลังจากวันที่กำหนดให้คืน คุณจะถูกปรับในจำนวนเงินที่เท่ากับการทำอุปกรณ์สูญหาย

5. การยกเลิก
ถ้าหากคุณจำเป็นต้องยกเลิกการจอง ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม คุณสามารถทำได้ก่อนหน้าวันที่เริ่มต้นการเช่า โดยจะไม่ถูกปรับ แต่เมื่อพ้นจากวันที่คุณเริ่มต้นการเช่าไปแล้ว เราจะปรับ US$20 สำหรับค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการเช่า นอกจากนั้นจำนวนเงินที่คุณจะได้รับคืนจะหักทอนค่าเช่าสำหรับช่วงเวลาที่อุปกรณ์อยู่กับคุณออกไป คุณจะต้องมอบคืนอุปกรณ์แก่เราในวันที่คุณยกเลิกการเช่า – เงินค่าเช่าสำหรับช่วงวันที่อุปกรณ์อยู่กับคุณจะไม่ถูกคืนให้

6. กรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์
ในการใช้บริการของบริษัท คุณได้ตกลงและยอมรับว่าคุณเช่ายืมอุปกรณ์ไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางเท่านั้น และคุณไม่มีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของอุปกรณ์

7. นโยบายในการใช้บริการการสื่อสารข้อมูลอย่างเหมาะสม
เมื่อผู้ให้บริการสัญญาณเครือข่ายมือถือในประเทศเกาหลีพบเห็นว่ามีการสื่อสารข้อมูลปริมาณมากเกินกว่าปกติ อาจจะดำเนินการจำกัดปริมาณการสื่อสารสำหรับสายนั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อที่จะรักษาคุณภาพของเครือข่ายและควบคุมการใช้คลื่นวิทยุอย่างเหมาะสม ด้วยเหตุผลนี้เอง การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอาจจะขาดหาย หรือความเร็วในการสื่อสารอาจจะลดลง
ในกรณีที่อุปกรณ์การสื่อสารถูกจำกัดการใช้สัญญาณอันเนื่องมาจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ และลูกค้าต้องชำระค่าบริการให้แก่บริษัทตามปกติ

8. การแก้ปัญหาข้อพิพาท
ทุกฝ่ายได้ตกลงร่วมกันว่าสัญญาเช่านี้จะได้รับการควบคุมตามกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ และข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องใดๆ จะต้องร้องเรียนและดำเนินคดีความตามระบบกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้

9. ระยะเวลาการเช่ายืม
ระยะเวลาการเช่ายืมอุปกรณ์เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่คุณรับอุปกรณ์ (“วันนัดรับ”) และสิ้นสุดในวันที่คุณต้องส่งคืนอุปกรณ์ (“วันส่งคืน”).